ÚPLNÁ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

KARETNÍ HRY

L Ó R A

Vydává Klub Petasites, organizátor národního mistrovství v Lóře

IV.vydání, 2002
(změny označeny červenou barvou)

 

OBSAH

ÚPLNÝCH OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL KARETNÍ HRY LÓRA


Č Á S T   P R V N Í

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1 Úplná oficiální pravidla
Čl. 2 Základní popis
Čl. 3 Vysvětlivky

Č Á S T   D R U H Á

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

DÍL PRVNÍ

H e r n í z á s a d y

Čl. 4 Zahájení hry
Čl. 5 Střídání
Čl. 6 Rozdávání
Čl. 7 Hlášení
Čl. 8 Průběh hry

DÍL DRUHÝ

Pravidla dílčích her

Čl. 9 Červené
Čl. 10 Filky
Čl. 11 První – poslední
Čl. 12 Všechny
Čl. 13 Červený král
Čl. 14 Kvarty
Čl. 15 Desítky
Čl. 16 Maturita

DÍL TŘETÍ

Ostatní pravidla

Čl. 17 Pravidlo čisté stovky
Čl. 18 Chyba ve hře

Č Á S T   T Ř E T Í

HODNOCENÍ

Čl. 19 Závěr hry
Čl. 20 Harakiri

Č Á S T   Č T V R T Á

NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ

Čl. 21 Herní systém Národního mistrovství v lóře
Př. 1 Kontaktní adresa

Č Á S T   P R V N Í

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

ÚPLNÁ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA.

Úplná oficiální pravidla karetní hry LÓRA sjednocují roztříštěná a různě vykládaná pravidla, slouží k šíření této karetní hry mezi nové zájemce, k přesnému výkladu zřídka se vyskytujících situací (např. královská kvarta) a jako pomůcka pro dodržování jednotných pravidel při pořádání turnajů.

Předkládaná úplná oficiální pravidla karetní hry LÓRA mohou měnit pouze členové Výboru pro lóru (členové klubu Petasites) rozhodnutím nadpoloviční většiny hlasů výboru na základě návrhu na změnu nebo doplnění, které může k rukám prezidenta klubu Petasites podat kdokoli. Změny úplných oficiálních pravidel budou veřejně vyhlášeny při zahájení Národního mistrovství v LÓŘE v nejbližším příštím termínu.

Čl. 2

ZÁKLADNÍ POPIS

POČET HRÁČŮ čtyři
DRUH HRACÍCH KARET mariášové (pikety) - 32 listů
SLED HODNOT(“barevná řada”). Od nejnižší po nejvyšší. 7, 8, 9, 10, spodek (S), filek (F), král (K), eso (E)
CÍL HRY získat co nejméně trestných bodů a tím zvítězit (nebo zvítězit pravidlem “čisté stovky” - čl.17)
POČET HER hrají se 4 hry (tálie) složené z 8 dílčích her.
ZÁVAZNÉ POŘADÍ DÍLČÍCH HER 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
“červené”
“filky”
“první - poslední” (též pr - po)
“všechny”
“červený král” (též Bedrník)
“kvarty”
“desítky”
“maturita”

Čl. 3

VYSVĚTLIVKY

 • Barva
© červené - (srdce) Ş zelené - (listy, piky)

 

¨ kulové - (káry) § žaludské - (kříže)

 • Durch

všechny štychy jdou za hráčem
 • Filek
svršek - hodnota vyšší než S, nižší než K
 • Nečervená barva
kule, zelené, žaludy
 • Pakl

odehrané karty před hráčem, otočené reversem vzhůru, též balík karet před započetím hry snímáním

 • Přebíjení

nejvyšší položená karta nesené barvy bere zdvih (štych)

 • Přiznání (ctění) barvy
povinnost  přihazovat  karty  stejné barvy jako je nesená karta
 • Revers

obrácená strana karty (listu) se shodným obrazcem u všech karet jedné karetní hry (bez označení hodnoty)

 • Snímání

možnost každého hráče před rozdáváním. Provádí se před zahájením hry odebráním libovolného počtu karet z balíku otočeného reversem vzhůru

 • Dílčí hra

každá z osmi různorodých her tvořících dohromady jednu hru (tálii)

 • hra (tálie)

8 dílčích kompletních her za sebou při výnosu stejného hráče

 • kolo

každá úplná hra lóry, hrající se v turnajích (složená ze 4 tálií)

 • výnos

1. položení karty na stůl hráčem zahajujícím dílčí hru

 • sekvence
postupka karet stejné barvy
 • zdvih (štych)
čtyři karty (od každého hráče jedna)
 • odehrané karty
karty prošlé hrou a odložené do paklu
 • “renonc”
herní chyba

Č Á S T   D R U H Á

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

DÍL PRVNÍ

H e r n í z á s a d y

Čl. 4

ZAHÁJENÍ HRY.

Na usazení u stolu se hráči buď dohodnou, nebo se provede losování. Karty se zamíchají, každý z hráčů sejme jednu kartu. Hráč s nejvyšší sejmutou kartou rozdává jako první. Hráč, který sejmul druhou nejvyšší kartu, sedí po jeho levici, je na výnosu a je zároveň prvním, kdo bude maturovat. Usazení dalších hráčů provedeme podle hodnoty sejmuté karty, přičemž každý hráč s nižší sejmutou kartou sedí po levici hráče, který sejmul kartu vyšší. Protokol o hře (viz příloha) vede zapisovatel, na kterém se hráči buď dohodnou, nebo který je určen dalším sejmutím nejvyšší karty. Zapisovatel po každé dílčí hře provádí v protokolu součet všech nahraných trestných bodů. Hráč po pravici rozdávajícího má právo uplatňovat před rozdáním sejmutí karet, ale nejpozději před rozdáním prvních karet. Snímá se po zamíchání karet tak, že se odebere libovolný počet karet z paklu a vloží se pod zbylou část paklu. Bez dalšího míchání jsou pak karty rozdány.

Čl. 5

STŘÍDÁNÍ.

Po ukončení každé tálie složené z 8 dílčích her se hráči ve funkcích vystřídají, a to tak, že hráč, který byl v předešlé tálii na výnosu rozdává, hráč po jeho levici je na výnosu, hráč po pravici snímá. Zapisovatel může zůstat pro celou hru lóry stejný. Pro urychlení hry může při svém rozdávání předat funkci zapisovatele jinému hráči.

Čl. 6

ROZDÁVÁNÍ.

Rozdává se kompletní sada 32 karet. Každý hráč dostává 8 karet. Rozdává se zásadně po dvou kartách. Chybné rozdání se nepovažuje za “renonc”, ale hráči mohou bezprostředně uplatňovat rozdání nové.

Čl. 7

HLÁŠENÍ.

Zapisovatel má povinnost hlásit na začátku každé dílčí hry název hry, která se bude hrát. Pokud nahlásí dílčí hru nesprávně, lze uplatňovat opakování hry při novém rozdání karet. Stav utkání hlásí zapisovatel na požádání před hrou “červený král” a před každou “maturitou”. Protokol o hře leží k nahlédnutí na hracím stole.

Čl. 8

PRŮBĚH HRY.

Dílčí hry “červené”, “filky”, “první - poslední”, “všechny” a “červený král” jsou hry přebíjecí; hra spočívá v prostém přebíjení karet. Trumfy nejsou určeny, karta vyšší hodnoty přebíjí všechny karty stejné barvy a nižší hodnoty. Ctí a přiznává se barva, není ale povinností přebíjet. Nemá-li hráč v ruce barvu, která byla právě nesena, může přihazovat kteroukoliv kartu jiné barvy (zbavuje se obvykle vysokých karet nebo v případě hry “červené” a “červený král”, karet červených). Hráči přihazují na nesenou kartu ve stanoveném pořadí a nesmí se “předhazovat”. Čtyři karty (od každého hráče jedna) tvoří zdvih (štych). Nejvyšší karta nesené barvy bere zdvih. Odehraný zdvih položí hráč do svého paklu odehraných karet reversem vzhůru. Do paklu může nahlížet jen on. Hráč, který bral poslední zdvih, pokračuje ve hře. Dílčí hry “kvarty” a “desítky” jsou vykládací (pravidla viz dále), “maturita” je hra volitelná.


DÍL DRUHÝ

Pravidla dílčích her.

Čl. 9

Č E R V E N É.

Cílem je nezískat do svého zdvihu žádnou kartu červené barvy, protože za každou je hráči připsán jeden trestný bod. Ve hře “červené” je nezbytné dodržovat pravidlo “přednostního vynesení nečervených barev”, podle kterého lze kartu červené barvy vynést teprve tehdy, nemáme-li v ruce kartu jiné barvy. Zbavit se červené přihozením do zdvihu (“odmazat ji”) v případě, že byla nesena karta barvy, kterou nemáme v ruce, je naopak povoleno. Jako herní chyba (“renonc”) je trestáno osmi trestnými body, zjistí-li hráči porušení pravidla přednostního nesení nečervených barev.

Čl. 10

F I L K Y.

Cílem je nezískat do svého zdvihu žádného filka. Každý filek se trestá dvěma trestnými body. V této hře neplatí pravidlo přednostního výnosu nečervených barev. (Pozn.: někteří hráči lóry uplatňují zásadu, podle které platí hráč, který obdržel v dílčí hře “filky” všechny čtyři filky, svým spoluhráčům “panáka”. Toto pravidlo je třeba stvrdit dohodou všech čtyř hráčů na začátku lóry - kola, jinak je neplatné).

Čl. 11

P R V N Í - P O S L E D N Í  (“PR - PO”).

Cílem je nezískat ani první, ani poslední zdvih. Každý z těchto zdvihů je trestán čtyřmi trestnými body. Hraje se jako hra předešlá, tj. bez pravidla přednostního výnosu nečervených barev

Čl. 12

V Š E C H N Y.

Cílem je získat co nejméně zdvihů. Každý uhraný zdvih je trestán jedním trestným bodem. Hra se hraje bez pravidla přednostního výnosu nečervených barev.

Čl. 13

Č E R V E N Ý  K R Á L  (“BEDRNÍK”).

Cílem je nedostat do zdvihu červeného krále, za kterého se uděluje osm trestných bodů (ty jsou v protokolu zpravidla zakroužkovány). Hra se hraje podobně jako “červené”, tj. včetně pravidla o přednostním výnosu nečervených barev. Vhození červeného krále (“bedrníka”) do prvního zdvihu pravidla přímo nezakazují, ale je to považováno za nesportovní gesto. Na turnajích může být hráč za toto gesto veřejně napomínán. Po vhození "BEDRNÍKA" do zdvihu položí všichni karty na stůl lícem vzhůru.

Čl. 14

K V A R T Y.

Cílem hry je zbavit se maximálního možného počtu karet, protože za každý list, který zůstane hráči po skončení hry, se připisuje jeden trestný bod. Hráči se snaží z karet, které mají v ruce, vytvořit tzv. “kvartu”, tj. sekvenci 4 za sebou jdoucích hodnot téže barvy (např. 7,8,9,10 nebo 9,10,S,F). Pokud se hráči, který je na výnosu, podaří vytvořit takovou úplnou sekvenci, vyloží ji na stůl (k nahlédnutí ostatním hráčům) a pak ji odloží do paklu svých odehraných karet. V tomto případě pokračuje dalším pokusem o vytvoření nové kvarty. Nemůže-li vytvořit kvartu úplnou, vynese karty v neúplné sekvenci (např. a) 9,10 nebo b) 8,S). Každý hráč, který může k této neúplné sekvenci doplnit kartu nebo více karet ve směru nahoru od nejnižší vyložené karty (podle hodnot) až do úplné kvarty, tak musí učinit (v našich případech: a) budou doplněny karty S,F; b) budou doplněny karty 9,10). Ten hráč, který do takto vytvořené kvarty přiložil kartu nejvyšší hodnoty, pokračuje ve hře.

Odloží uhranou kvartu do paklu svých odehraných karet a z karet v ruce se znovu pokouší vytvořit novou kvartu. N e ú p l n o u  k v a r t o u je každá neúplná sekvence, k níž směrem nahoru již nelze přikládat, protože příslušné karty, které by připadaly v úvahu, jsou odehrané. Hráč, který vynesl takovou neúplnou kvartu, ji ukáže spoluhráčům a pak ji odloží do paklu odehraných karet (říká se, že jí “odfučí”). Po “odfučení” neúplné kvarty pokračuje ve hře. Naproti tomu za úplnou kvartu se považují jedna, dvě nebo tři karty uzavírající sled hodnot příslušné barvy, tzn. F,K, E nebo K, E eventuelně i samotné E. Taková kvarta ale nesmí být vynesena na samém začátku hry. (První hraná kvarta po rozdání karet tedy musí být složena ze 4 karet a nemůže-li ji vynášející hráč vytvořit z vlastních karet, musí vynést jednu, dvě nebo tři karty a přenechat dokončení kvarty spoluhráčům). Výjimkou jsou pouze velmi řídké případy tzv. “divoké karty”, nebo dokonce “královské karty”.

Divoká karta” - hráč nemá nižší kartu než filek, tedy nemůže vynést do čtyř karet!

První výnos musí začít skupinou karet od filka. Další výnosy jsou libovolné.

Královská kvarta” - speciální případ “divoké karty”, která může umožnit přikládání karet od ostatních hráčů, ale vynášející hráč je stále na výnosu a vítězí. (Př. : a) F,E-F,E-K,E-K,E, b) F,K,E-F,K,E-K,E)

Na poslední (samostatně vynesenou) kartu se nepřikládá.

Herní chybou (“renoncem”) v kvartách je doplnění nesprávné karty do kvarty, chybné hlášení divoké karty a vynesení nesprávné kombinace (barevné nebo hodnotové, např.: 10, E. Po doplnění karet mezi 10 a E by pak totiž kvartu tvořilo pět karet a ne, jak je správné, nejvýše čtyři). Za “renonc” se hráči připisuje osm trestných bodů.

Čl. 15

DESÍTKY.

Cílem této vykládací hry je zbavit se co největšího počtu karet. Za každou kartu, která zůstane hráči po skončení hry “desítky” v ruce, se počítá jeden trestný bod. Vynášející hráč musí vynést a na stůl položit jednu (nebo několik) desítek. K těmto desítkám se pak přikládají karty stejné barvy, a to jak v sestupné, tak ve vzestupné posloupnosti hodnot (až do uzavření úplné sekvence - řady: 7,8,9 ¬ 10 ® S,F,K,E). Každý hráč může přiložit libovolný počet karet k libovolné vynesené řadě (může tak učinit i hráč, který byl první na výnosu), ale vždy v posloupnosti podle návazných hodnot. Další hráč ve hře pokračuje teprve tehdy, když předešlý hráč jasně ohlásí ukončení své hry. Pokud hráči nemohou přiložit kartu do již vyložené řady, mohou vynesením desítky založit řadu novou. Hráč, který nemůže přiložit žádný list do žádné řady a nemá ani desítku pro otevření řady nové, hlásí tzv. “ťuk” . Učiní tak hlasitě, nikoli posuňkem. Zapisovatel zapíše “ťuk” do protokolu o hře tečkou. Po ohlášení “ťuku” pokračuje automaticky ve hře následující hráč. Každý hlášený “ťuk” je po ukončení hry “desítky” považován za jeden trestný bod a spolu s trestnými body za karty zbylé v ruce je připočítán k bodům v protokolu.

Za herní chybu (“renonc”) je považováno přiložení barevně nebo hodnotově nesprávné karty do příslušné řady a nesprávné “ťukání”, kdy hráč měl v ruce kartu, kterou mohl vynést nebo přiložit. “Renonc” ve hře “desítky” se trestá dvanácti trestnými body. Hra je uzavřena hráčem, který se první zbavil všech karet.

Čl. 16

MATURITA.

Při hře “maturita” volí hráč, který byl v příslušné tálii na výnosu, dílčí hru, která se bude hrát. Může volit z her: “červené”, “filky”, “všechny”, “červený král”, “kvarty” a “desítky”. Hru musí uhrát bez trestného bodu. Pokud obdrží ve zvolené hře jediný trestný bod, hra končí. Maturující hráč si připíše osm trestných bodů (i v případě , udělá-li “renonc” ve hře “desítky”) a maturita se při novém rozdání karet opakuje. Trestné body, které nahráli spoluhráči, se do protokolu nezapisují. Maturita se takto může opakovat nejvýše třikrát. Při třetí opakované maturitě může hráč zvolit kromě výše jmenovaných dílčích her také hru “první - poslední”. Pokud maturující hráč neuhrál ani třetí maturitu, hra i tálie přesto končí. V případě, že maturující hráč zvolil hru “filky” a hráči se na začátku utkání dohodli na pravidlu “panáci za 4 filky”, není toto pravidlo použitelné pro hru “maturita”, protože hra končí okamžitě poté, kdy maturující hráč dostal do zdvihu prvního filka - musel by získat všechny filky v jediném zdvihu.


DÍL TŘETÍ

Ostatní pravidla.

Čl. 17

PRAVIDLO ČISTÉ STOVKY.

Hráč, který nahrál velké množství trestných bodů, není odsouzen do pasivní role. Ve třetí tálii může těsně před rozdáním karet ke hře “červený král” nahlásit “čistou stovku”. Pokud se mu podaří dosáhnout na konci lóry (kola) přesně 100 bodů, stává se celkovým vítězem. Pokud ale této “čisté stovky” nedosáhne, stává se naopak hráčem posledním, a to i v případě, kdy některý ze spoluhráčů nahraje stejně nebo dokonce více trestných bodů než on. V turnajích, pokud není toto pravidlo vynecháno, se do protokolu o hře v případě vítězství hráče hlásícího “čistou stovku” připíše poznámka “čistá stovka” a uvede konečné pořadí hráčů. “Čistou stovku” může nahlásit i více hráčů. Pokud by se podařilo nahrát 100 bodů více hráčům, rozhodne o vítězi a dalším pořadí hra “harakiri”.

Čl. 18

CHYBA VE HŘE. (“RENONC”)

Je trestána připsáním osmi trestných bodů, respektive dvanácti bodů při hře “desítky” hráči, který udělal “renonc”. Příslušná dílčí hra, ve které došlo k “renoncu”, se znovu neopakuje a nahrané trestné body spoluhráčů se nezaznamenávají.

V turnajích si potrestání “renoncu” hráči n e s m í odpouštět. Za “renonc” jsou považovány následující přestupky:

a)  předhoz, tj. přihození karty mimo stanovené pořadí,

b)  vynesení karty, není-li hráč na výnosu,

c)  nepřiznání barvy,

d)  vynesení červené při hrách “červené”, “červený král”, a “harakiri”, má-li hráč v ruce ještě kartu jiné barvy,

e)  nesprávné “ťukání,” (tj. vyřčení slova “ťuk”, má-li hráč ve hře “desítky” možnost přiložit nebo vynést kartu),

f)  vynesení nesprávné kombinace karet do hry “kvarty”,

g)  chybné hlášení divoké karty nebo královské kvarty ve “kvartách”.

“Renoncem” není špatné rozdání karet. Trest za “renonc” lze uplatňovat teprve tehdy, když se chybně vynesená karta dotkne stolu, a to nejpozději před rozdáním karet k další dílčí hře. Hlášení “renoncu” není povinností zapisovatele. Odhození karet (mimo stanovené pořadí) na poslední zdvih není trestáno jako “renonc”. Při dobírání všech zbývajících zdvihů (v případě durcha) může vynášející hráč odhodit všechny karty, aniž by to byl “předhoz”. Dobírá všechny zbývající zdvihy.

V turnajích mohou hráči uplatňovat vyloučení spoluhráče, který v jedné tálii provedl dva “renoncy” nebo v celém kole (v úplné hře lóry) tři “renoncy”. Hlavní rozhodčí příslušného turnaje může, ale nemusí této žádosti vyhovět (především z důvodů regulérnosti turnaje). V případě vyloučení hráče musí pořadatel (resp. hlavní rozhodčí) nasadit místo vyloučeného hráče náhradníka.

Č Á S T   T Ř E T Í

HODNOCENÍ

Čl. 19

ZÁVĚR HRY.

Vítězem se stává

a)

hráč, který před hrou “červený král” ve třetí tálii nahlásil čistou stovku a dosáhl na konci úplné hry přesně 100 trestných bodů.

 

b)

nebyla-li hlášena “čistá stovka”, vítězí hráč, který získal nejnižší součet trestných bodů. V případě shody bodů na jakémkoli pořadí rozhodují o umístění bodově stejných hráčů 1 - 4 hry “harakiri” (viz dále).

Čl. 20

HARAKIRI.

Hra “harakiri” se hraje pouze v případě, když po skončení celé hry lóra (úplného kola) skončili dva nebo více hráčů se shodou trestných bodů. V turnajích se hraje také v případě, když na oceňovaných místech skončí týmy se shodou bodů. (Ve druhém jmenovaném případě deleguje ke hře “harakiri“ jednoho hráče každý z týmů, který skončil se shodou bodů a jako spoluhráč (spoluhráči) je doplněn rozhodčí nebo rozhodčím delegovaný nezávislý hráč (hráči).

V případě, že se shodou bodů skončili dva hráči (týmy), hraje se jedna hra “harakiri”, přičemž žádný z hráčů, kteří mají shodně bodů, nesmí mít výhodu výnosu či snímání, ale může rozdávat. V případě, že se shodou bodů skončili tři nebo čtyři hráči (týmy), hrají se čtyři hry “harakiri”, přičemž se hráči vystřídají v rozdávání a výnosu. Hráč, který získá méně trestných bodů ve hře “harakiri”, získává příslušné lepší umístění ve hře (turnaji). Dílčí body ze hry “harakiri” se nezapočítávají do součtu trestných bodů. V turnajích se do protokolu o hře u trestných bodů pouze připíše poznámka “harakiri” a uvede konečné pořadí hráče.

Hra “harakiri” sdružuje v jedné hře najednou 5 dílčích her lóry, totiž: “červené”, “filky”, “první - poslední”, “všechny” a “červeného krále”. Trestné body se rozdělují podle pravidel příslušných dílčích her (celkově je tedy rozdáno 40 trestných bodů. Pozor - každý list je třeba posoudit s ohledem na všechny sdružené dílčí hry. Např. za získání červeného krále do prvního zdvihu hráč získá: osm trestných bodů ve hře “červený král”, čtyři trestné body za první zdvih ve hře “první - poslední”, jeden trestný bod za červenou ve hře “červené” a jeden trestný bod za zdvih ve hře “všechny”). Při hře “harakiri” platí pravidlo o přednostním výnosu nečervených listů a nerespektování tohoto pravidla je trestáno jako “renonc”. Jestliže se nerozhodne, “harakiri” se opakuje.

Č Á S T   Č T V R T Á

NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ

Čl. 21

Herní systém Národního mistrovství v lóře.

Národní mistrovství v lóře (dále jen NML) se hraje jako soutěž čtyřčlenných týmů a zároveň jednotlivců. Vítězný jednotlivec získává titul mistra republiky pro příslušný rok, vítězný tým titul mistrovského týmu pro příslušný rok. Vítězný tým má právo držet až do příštího NML putovní standartu turnaje. Za tuto standartu ručí a je povinen ji dopravit na místo konání následujícího ročníku NML. Zároveň má právo umístit na standartu stuhu se jménem svého týmu, případně i se jmény jednotlivých hráčů.

NML se hraje tříkolově (tři úplné hry lóry). Hráči jsou pro jednotlivá kola ke stolům rozlosováni tak, aby se u jednoho stolu nesetkali členové stejného týmu. Hraje se podle závazných pravidel, kromě pravidla "čisté stovky".

Hodnocení jednotlivců :
Po každém kole jsou podle nahraných trestných bodů posouzeni vítězové od všech stolů a z nich utvořen začátek pořadí. Další pořadí se vytvoří posouzením hráčů, kteří skončili jako druzí, podobně následuje posouzení hráčů třetích a nakonec čtvrtých. Ve druhém kole se výsledky (zjištěné stejnou metodou) přičítají k výsledkům kola prvního. Závěrečné pořadí se stejným způsobem stanoví přičtením výsledků kola třetího.

Hodnocení týmů :
Výsledek každého hráče týmu ve všech hratých kolech se počítá jako bodová suma družstva (př. : 1 hráč skončil u stolu jako první=1 bod pro družstvo, další dva hráči téhož týmu skončili u jiných stolůjako druzí = dohromady 4 body pro družstvo, poslední hráč týmu skončil čtvrtý = 4 body. Družstvo získalo v tomto kole 9 bodů). To družstvo, které dosáhne nejnižší bodové sumy v soutěži vítězí ! V případě bodové shody rozhoduje nižší počet nahraných (trestných) bodů všech hráčů družstva v celé soutěži.

Sporné případy rozhoduje hlavní rozhodčí turnaje, drobné rozpory a výklad pravidel, stejně jako organizační záležitosti, řeší delegovaní rozhodčí.

Kladno 15.1.2002                 Ing.Pavel Hauptman, President Klubu Petasites


Adresa: Klub Petasites
Výbor pro Lóru
Restaurace SK Kladno
272 00 KLADNO